niedziela, 16 Cze 2024

Lokaty terminowe dla rolników

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla rolników  tj. osób fizycznych , których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza.
Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas.


Korzyści


Korzyści osiągane z faktu posiadania wkładów oszczędnościowych - terminowych:

- Zróżnicowane terminy umowne,
- Atrakcyjne oprocentowanie - ustalone w stosunku rocznym,
- Brak opłat za założenie, prowadzenie  i likwidację lokaty.

Ponadto - posiadając w BS wkłady oszczędnościowe terminowe można:
- Ubiegać się o kredyt przedstawiając wkład jako jego zabezpieczenie,
- Ustanowić pełnomocnika (-ów) uprawnionego (-nych) do dysponowania wkładem,
- Dokonać przelewu (cesji) swojego prawa do wkładu na rzecz innej osoby,
- Otworzyć rachunek wkładu terminowego na rzecz osoby małoletniej.


Terminy utrzymania wkładów oszczędnościowych


Proponujemy  do wyboru  zróżnicowane okresy trwania lokaty 1,2,3,4,5,6,12,24,36 - miesięczne o zmiennym oprocentowaniu.

Otwarcie rachunku wkładów oszczędnościowych terminowych

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowe zawierany jest na podstawie umowy rachunku. Otwarcie pierwszego i kolejnych rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach zawartej umowy następuje:

- poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej terminowej bądź,
- na podstawie pisemnej „dyspozycji otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej” .

Wpłaty i wypłaty

- Minimalna wpłata - 100,00 zł,
- W okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat,
- W trakcie trwania lokaty, Posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami lub przekazać na wskazany przez posiadacza rachunek.

Odsetki, Oprocentowanie

- Oprocentowanie lokat może być negocjowane,
- Oprocentowanie negocjowane obowiązuje tylko w czasie jednego okresu umownego,
- Jeśli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny  taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia,
- Istnieje możliwość podjęcia samych odsetek za ostatni okres zadeklarowania.

Środki zgromadzone na terminowych lokatach  oszczędnościowych w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej informacji na stronie   www.bfg.pl