sobota, 15 Cze 2024

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla Klientów indywidualnych

Wkłady oszczędnościowe terminowe dla osób fizycznych.
Są to oprocentowane rachunki oszczędnościowe, na których Bank przechowuje środki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne na określony czas.


Korzyści


Korzyści osiągane z faktu posiadania wkładów oszczędnościowych - terminowych:
- Zróżnicowane terminy umowne,
- Atrakcyjne oprocentowanie - ustalone w stosunku rocznym,
- Brak opłat za założenie, prowadzenie  i likwidację lokaty.

Ponadto - posiadając w Banku Spółdzielczym wkłady oszczędnościowe terminowe można:
- Ubiegać się o kredyt przedstawiając wkład jako jego zabezpieczenie,
- Ustanowić pełnomocnika (-ów) uprawnionego (-nych) do dysponowania wkładem,
- Dokonać przelewu (cesji) swojego prawa do wkładu na rzecz innej osoby,
- Otworzyć rachunek wkładu terminowego na rzecz osoby małoletniej.


Terminy utrzymania wkładów oszczędnościowych


Proponujemy  do wyboru  zróżnicowane okresy trwania lokaty 1,2,3,4,5,6,12,24,36 - miesięczne o zmiennym oprocentowaniu.


Otwarcie rachunku wkładów oszczędnościowych terminowych


Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowe zawierany jest na podstawie umowy rachunku. Otwarcie pierwszego i kolejnych rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach zawartej umowy następuje:
- poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej terminowej bądź,
- na podstawie pisemnej „dyspozycji otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej”.


Wpłaty i wypłaty


- Minimalna wpłata - 100,00 zł
- W okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat,
- W trakcie trwania lokaty, Posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami lub przekazać na wskazany przez posiadacza rachunek.


Odsetki, Oprocentowanie


- Oprocentowanie lokat może być negocjowane,
- Oprocentowanie negocjowane obowiązuje tylko w czasie jednego okresu umownego,
- Jeśli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny  taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia,
- Istnieje możliwość podjęcia samych odsetek za ostatni okres zadeklarowania.


Środki zgromadzone na terminowych lokatach  oszczędnościowych w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej informacji na stronie www.bfg.pl